چگونه با لیزنیتن رفتار می شود تا سایر محصولات تولید شود