ساخته شده در چین مدل را اوبرگ  افزودنی های شن و ماسه