چگونه پیام شن و ماسه از کامپیوتر به تلفن همراه به طور مستقیم گچی